Chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất là thay đổi mục đích sử dụng đất từ ban đầu thủ tục không đơn giản, người dân sở hữu đất không thể tự mình thực hiện được mà cần phải xin phép đăng ký với cơ quan thẩm quyền tại địa phương, hay quyết định hành chính trong trường hợp phải xin phép hoặc chỉ cần đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Theo luật ở Khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định các trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

+ Chuyển từ loại đất mục đích sử dụng trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất dùng xây nhà kính hoặc nhà phục vụ cho việc trồng trọt, đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hay các loại động vật khác được pháp luật cho phép nuôi, đất tạo ao hồ nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm

+ Đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm

+ Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm

+ Chuyển từ đất ở sang loại đất phi nông nghiệp không phải đất ở

+ Đất thương mại dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ….

Khi nào cần xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Một số trường hợp chuyển đổi mục đíc sử dụng đất cần được sự cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 đã nêu:

+ Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng rừng, đất trồng cây lâu năm, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản

+ Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm, đất nuôi trồng thủy sản nước mặn,

+ Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

+ Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ
Quy trình thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Bước 1:

Người yêu cầu xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chủ sở hữu hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lưu ý: Nếu hồ sơ được gửi lên chưa hợp lệ đầy đủ thì trong thời gian 3 ngày thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2:

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ theo trình tự: 

+ Xác minh thực địa miếng đất.

+ Thẩm định nhu cầu mục đích chuyển đổi sử dụng đất

+ Hướng dẫn người nộp đơn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trình + Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định

+ Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bộ hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền:

+ Giấy quy định khai tại Khoản 1 Điều này

+ Biên bản xác minh thực địa

+ Bán thuyết minh dự án (bản sao) của nhà đầu tư 

+ Bản sao báo cáo kinh tế

+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất

+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước

+ Trích lục bản đồ địa chính  thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất

+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Bước 3: Phòng tài nguyên môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Gọi điện ngay
Chat Zalo
Chat Zalo
Gọi điện ngay